News

Geschreven op 26/08/2019
Het einde van de invoer is in zicht! Bijna 600.000 registraties...
Geschreven op 20/11/2018
Shape of Flute not determined by Sound toll   Mogens...
Geschreven op 15/10/2018
Sonttol vrijwilligersdag, 12 oktober 2018 Op vrijdag 12 oktober...
Geschreven op 14/06/2018
De Sontttol in het nieuws. Op 14 juni werd Jan Willem...
Geschreven op 14/06/2018
Sonttol vrijwilligersdag, 24 april 2018 Op dinsdag 24 april was...

De heer W.T. Beetstra (1916-2007) was apotheker in Workum. Naast zijn beroep besteedde hij veel tijd aan de studie van de Friese lokale geschiedenis. Hij publiceerde over allerlei onderwerpen die met het verleden van Workum en de Friese Zuidwesthoek te maken hadden. Bij de Fryske Akademy verscheen van zijn hand onder andere een bibliografisch overzicht van alle hem bekende Friese tijdschriften en periodieken en een bibliografie van toponiemen en toponymische elementen in Fryslân. Na beëindiging van zijn loopbaan als apotheker in 1977 kon hij zich volledig aan zijn hobby wijden en was hij een regelmatige bezoeker van Ryksargyf en Provinsjale Bibliotheek. De geschiedenis van de Friese Scheepvaart in het algemeen en die van de Zuiderzeehavens in het bijzonder werden voor hem onderwerp van intensief onderzoek. Daarnaast had de geschiedenis van Gaasterland zijn belangstelling en deed hij naamkundige naspeuringen. Over de scheepvaart verzamelde hij gegevens uit diverse bronnen en doorploegde hij als het ware de jaargangen van de Leeuwarder Courant en de archieven van de Friese Nedergerechten. Al zijn aantekeningen verwerkte hij in een overzicht dat per schipper was geordend. Het eindresultaat is een verzameling van 10 ringbanden met gegevens over ruim 1500 Friese schippers uit ruwweg de jaren 1740-1800.

Hierin zijn opgenomen gegevens uit:

  • de Leeuwarder Courant
  • de Registers van Zeebrieven uit enkele Nedergerechtsarchieven
  • de Quotisatiekohieren
  • De Nederlandse Jaarboeken
  • Registers van Zeebrieven uit het Gemeentearchief van Amsterdam
  • Aantekeningen uit diverse andere bronnen en literatuur

Afbeelding van een pagina uit de aantekeningen

Uit de aantekeningen blijkt dat Beetstra ook de Sonttolregisters heeft geraadpleegd, maar tot een effectieve verwerking van deze gegevens is het niet gekomen. Om het zoeken in deze verzameling te vergemakkelijken zijn de belangrijkste gegevens ingevoerd in de computer. Dat zijn:

  • De naam, het patronym en eventueel de familienaam van de schipper
  • De naam van het schip
  • De woonplaats of het domicilie van de schipper zoals aangegeven in de bron

De gegevens betreffen ruwweg de periode 1740-1800.
De aantekeningen zijn aan te vragen met toegangsnummer 342-15 onder de naam Collectie Beetstra.

Zoekformulier collectie Beetstra